top of page

VERŠ PRE ZBOR

Žalm 4:4 - Vedzte, že Hospodin divne si vyznačil zbožného,

Hospodin počuje, keď volám na Neho.

 

VERŠ PRE STARŠOVSTVO

Žalm - 50:23 - Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou

cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.

 

VERŠ PRE DIAKONIU

Ján 5:24 - Veru, veru Vám hovorím: kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal,

má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

 

VERŠ PRE HOSPODÁRSKY TÍM

Žalm 37:39 - Záchrana spravodlivých je od Hospodina,

On im je útočiskom v čase súženia.

 

VERŠ PRE SLUŽBU ŽENÁM

Príslovie 3:13-14 - Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť, a muž, ktorý získal

rozumnosť. Veď zisk je lepší ako zisk zo striebra, a úžitok z nej je nad rýdze zlato.

 

VERŠ PRE BESIEDKU

Žalm 35:18 - Budem Ti ďakovať vo veľkom zbore,

budem Ťa chváliť pred početným ľudom. 

 

VERŠ PRE DORAST

2. Kronická 20:20b - Verte v Hospodina, svojho Boha, a obstojíte!

Verte Jeho prorokom a bude sa vám dariť!

 

VERŠ PRE MLÁDEŽ

Žalm 46:2 - Boh nám je útočiskom a silou,

pomocou v súžení vždy osvedčenou. 

 

VERŠ PRE SLUŽBU HUDBOU

Galaťanom 3:27-28 - Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista,

Krista ste si obliekli. Nie je ani Žid ani Grék, nie je ani muž,

ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristu Ježišovi.

 

VERŠ PRE SLUŽBU TECHNIKOU
1.Petra 1:13 - Preto opášte si bedrá mysle, buďte dokonale striezliví,

dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista.

VERŠE PRE ZLOŽKY ZBORU
PALISÁDY NA ROK 2022

bottom of page