Hlavna stranka
Cirkevný zbor
BJB Bratislava
Palisády
Zborové členské zhromaždenie

Splnomocnenie

Zborový poriadok hovorí:

§1 (3) Volebné právo uplatňuje každý člen zboru osobne, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade závažnej prekážky, ktorá neumožňuje osobné uplatnenie volebného práva, môže člen zboru písomne splnomocniť iného člena zboru, aby ho pri voľbách zastupoval. Splnomocnenie doručí volebnej komisii najneskôr pri voľbách.

Vzor a šablóna splnomocnenia odporúčané volebnou komisiou.