top of page

Hľadajte najprv Božie kráľovsto a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné Vám bude potom pridané.

1.1.2023

Keď hľadáme Božiu Vôľu pre svoje životy a život nášho spoločenstva, nechceme byť cirkvou, ktorá kopíruje štýl života v tomto svete, ktorý má hojnosť ale vnútri je vyprázdnený.

Ak sa budeme pripodobňovať tejto kultúre, ľahko sa môžeme stať cirkvou, ktorá si bude hovoriť: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a ktorej Ježiš odpovedá: "ale nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý". (Zj3:17)

O to viac potrebujeme vnímať našu závislosť na Bohu.

Do akej miery veríme tomuto slovu: "Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a Jeho spravodlivosť a všetko ostatné Vám bude pridané…?

Božie kráľovstvo hľadajme v Božej prítomnosti. Tu si uvedomme že sa spájame v modlitbách a pôste, ako občania jedného kráľovstva v ktorom je Ježiš Kristus vyvíšený. 

Ako je napísané v Žalme 23 - Veď Boh je ten, ktorý nás privádza na zelené pastviny a dáva nám to, čo potrebujeme. Vedie nás po cestách spravodlivosti. A prečo to robí? Pre česť svojho mena. 


Ježiš hovorí: “Šimon, Šimon hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“Lk 22:31-32

Kvôli Petrovej priznanej slabosti a jeho závislosti na Ježišovi sa Ježiš stavia do pozície obrancu jeho viery, aby chránil vieru Petra pred útokmi satana. A zároveň Ježiš je pre Petra sprítomnením Božej vôle aby bola Jeho viera zachovaná. 


Aj my potrebujeme toto napojenie, aby sme mohli zažiť v Božej blízkosti, že naše nedostatky prekrýva sám Boh. On je Ten, v koho sile stojíme, pod koho vedením kráčame, lebo Ježiš je našou silou v čase skúšok.

On je Ten, koho milosťou sme prikrytí, aby sme žili na česť Jeho mena. Hľadajme najprv Jeho kráľovstvo, priznajme, že nie sme nezávislí… ale v pokore prichádzajme k Pastierovi, lebo On sa za nás prihovára u Otca, prosí aby naša viera neochabla - On presne vie, čo potrebujeme. 


Výhrou je žiť v Božej prítomnosti z každeho ohľadu. Lebo v Jeho prítomnosti sa veci dejú inak, ako keď chceme veci robiť po svojom.


Inšpirovaní Jeho prítomnosťou a závislí na Ňom, robme  všetko so zámerom, aby sme ho oslávili. Oslavujme ho tým ako sprítomňujeme Krista v našich životoch.  


„Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.“

Efezanom 3:20-21 Peter Šrankota

bottom of page