top of page

Ako sa pozeráš na Boha? Veď Boh je tu pre Teba, aby si žil v Jeho prítomnosti. 

JÚN 2023 

Ako sa pozeráš na Boha? Veď Boh je tu pre Teba, aby si žil v Jeho prítomnosti. 


„1 Pozdvihujem svoje oči k horám, odkiaľ prichádza moja pomoc. 2 Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. 3 Nedopustí, aby sa pohla tvoja noha; nedrieme tvoj strážca!“ Ž 121:1-3 (ROH)


Potrebuješ pomoc? Ja ju potrebujem… Kde sa obraciaš, keď hľadáš pomoc? Žalmista sa obracia k horám a pýta sa: Odkiaľ prichádza moja pomoc? Zároveň odpovedá: Moja pomoc prichádza od Boha. Nie z hôr, ale od Boha, ktorý stvoril hory, nebesia i zem… Tak si žalmista pripomína dve úžasné pravdy. Prvá je, že Boh je všemocný Stvoriteľ, ktorý prevyšuje všetky starosti, či problémy na svete. Druhá pravda je, že Boh nikdy nespí. 


Ten, ktorý nedopustí, aby sa potkla moja noha, nikdy nedrieme, On je môj Strážca. Boh neúnavne pracuje… 

Skúsme vnímať Boha ako toho, ktorý neustále pracuje v našom živote. Je to úžasné si uvedomiť túto pravdu… Napriek tomu často obmedzujem svoj pohľad opačne a to len na seba, ako toho, ktorý má účasť na Božiom diele. Avšak Boh chce, aby som v prvom rade poznal Jeho, ako toho, ktorý koná v mojom živote. 


„Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul, oko nevídalo Boha okrem Teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí naň očakávajú.“ Iz 64:3 (SEP) 

 Boh robí všetko na moje dobro a to neustále. 


Nedáva si prestávky, ani nespí. Dokonca je tým tak nadšený, že: „oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu.“ 2.Kron 16:9 (ROH)Boh si zamiloval ukázať svoju neúnavnú moc, múdrosť a dobrotu svojou prácou pre tých, ktorí mu dôverujú a na Neho očakávajú. 

Najväčší dôkaz prejavu svojej lásky ku mne bolo to, že poslal svojho Syna Ježiša Krista. „Lebo veď ani Syn človeka neprišiel nato, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu jako výkupné za mnohých.“ Mk 10:45 (ROH) Ježiš podopiera svojich nasledovníkov, slúži im, čo ukázal aj počas svojej služby. Evanjelium, nie je len náznakom túžby pomôcť, ale znakom dostupnej pomoci. Túto pravdu potrebujem prežiť ako pravdu vo svojom živote na to, aby som sa mohol neustále radovať.


(1 Tes 5:16) A „ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho Pána Ježiša Krista Bohu a Otcovi,“ Ef 5:20 (ROH) Aby som zažil, že „pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.“ Fil 4:7 (ROH) Preto „o nič sa nestarajte, ale vo všetkom s modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. “ Fil 4:6 ale „…kto nenávidí svoju dušu na tomto svete, zachová ju do večného života.“ Jn 12:25 „Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba!“ Mt 22:39 


Aká úžasná pravda: Potrebujem Božiu prítomnosť, lebo je to Boh, ktorý robí všetko na moje dobro kvôli tomu, že ma miluje. To je pravda, ktorej verím a chcem sa umenšovať, aby On vo mne rástol. Vtedy napĺňam Jeho zámer, keď dám priestor Jeho láske v mojom živote.   

bottom of page