top of page

AKO DOSIAHNUŤ MILOSŤ, PO KTOREJ TÚŽIME

„Aká nesmierna je tvoja dobrota! Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe.“ Žalm 31:20


V čom môžem nájsť uistenie a ako si môžem byť istý, že dôjdem milosti? Pocit rozpoznanej viny človeka ťaží a je potrebné sa s previnením vysporiadať. 

To, po čom túži každý z nás je, aby sme našli omilostenie a milosť v očiach tých, voči ktorým sme sa previnili. No ako je to u teba v ohľade voči Bohu?

Voči bohu sa prehrešujeme vdedome či nevedomky mnoho krát, každý deň. Ako sa s tým vysporadúvaš? 


Skúsenosť budúcej milosti častokrát závisí na tom, či sa rozhodujeme hľadať útočisko v Bohu, alebo hľadáme útočisko inde a tým spochybníme Božiu lásku k nám. Aká je tvoja podvedomá reakcia, keď sa ocitneš v nepriaznivých okolnostiach? Kam obraciaš svoj zrak? K čomu sa utiekaš? To ti môže napovedať niečo o tom, ako je nastavené tvoje srdce. 

Božie slovo jasne ukazuje, že pre tých, ktorí hľadajú útočisko u Boha, pre nich je mnoho zasľúbení budúcej milosti. Napríklad:

 

„Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pykať.“ Žalm 34:23 

„On je štítom každému, kto sa k nemu utieka.“ 2.Sam 22:31

„Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú.“ Žalm 2:12

„Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko.“ Nah 1:7


Útočisko hľadáme, lebo sme zraniteľní pred spravodlivým riešením nášho previnenia. Tak sme v pozícii, že potrebujeme ochranu, inak nás čaká súd. Ale to nie je cesta na dosiahnutie sebaospravedlnenia. 

To nám len ukázuje na to, akí sme zraniteľní, bezmocní a potrebujeme Božiu ochranu ako miesto našej záchrany. 


Čo to znamená sa utiekať k Bohu?

Nachádzať útočisko v Bohu z akýchkoľvek životných okolností znamená, že svoju dôveru vkladám v Neho a utekám do Jeho prítomnosti, kde hľadám radu, posilu, či útechu. Nespolieham sa teda na svoju dostatočnosť, šikovnosť, múdrosť, ani nevkladám nádej inde ako v Bohu, teda v Tom, ktorý ma vytrhne, povedie, pozdvihne, či nasmeruje. 


Vo všetkých vyššie uvedených zasľúbeniach podmienka požehnania od Boha je, že budeme hľadať útočisko u Neho. Táto podmienka, nie je záslužnícka. To znamená, že je to podmienka uvedomenia si bezmocnosti a neochoty riešiť našu situáciu inak ako s Bohom. Rozpoznaná slabosť, vyjadruje potrebu útočiska, teda miesta, kde môžem spočinúť v bezpečí.  

Beznádej, v ktorej sa môžeme nachádzať, nič nevyžaduje ani nezasluhuje.  Rozpoznaná beznádej má potrebu prijatia milosti a očakáva na milosrdenstvo. Dobrou správou pre každého je, že milosť aj milosrdenstvo je to, čo Ježiš Kristus ponúka každému, kto sa k Nemu utieka.  


Peťo

bottom of page