top of page
Splnomocnenie

Zborový poriadok hovorí:

§1 (3) Volebné právo uplatňuje každý člen zboru osobne, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade závažnej prekážky, ktorá neumožňuje osobné uplatnenie volebného práva, môže člen zboru písomne splnomocniť iného člena zboru, aby ho pri voľbách zastupoval. Splnomocnenie doručí volebnej komisii najneskôr pri voľbách.

 

Tu si môžete stiahnuť vzor a šablónu splnomocnenia odporúčané volebnou komisiou.

Vzor
Šablóna
bottom of page