Splnomocnenie

Zborový poriadok hovorí:

§1 (3) Volebné právo uplatňuje každý člen zboru osobne, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade závažnej prekážky, ktorá neumožňuje osobné uplatnenie volebného práva, môže člen zboru písomne splnomocniť iného člena zboru, aby ho pri voľbách zastupoval. Splnomocnenie doručí volebnej komisii najneskôr pri voľbách.

 

Tu si môžete stiahnuť vzor a šablónu splnomocnenia odporúčané volebnou komisiou.

ADRESA A KONTAKT

Kostol

 

Palisády 1248/27A 

811 06 Bratislava

Pozor, na túto adresu nie je možné odoslať poštu. 

Kancelária zboru 


Zrínskeho 1203/2
811 03 Bratislava 

zbor@bjbpalisady.sk

DARY

Svoje finančné dary pre zbor BJB Palisády môžete posielať na číslo:

 

SK36 0900 0000 0000 1147 1836

BIC: GIBASKBX

facebook-512.webp
174855.png